en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
惊心骇瞩
Pinyin
jīng xīn hài zhǔ
Explanation
Meaning
指看到后内心感到震惊。
Context
《宋书·孔琳之传》:“降死之生,诚为轻法,然人情慎显而轻昧,忽远而惊近,是以盘盂有铭,韦弦作佩,况在小人,尤其所或目所不睹,则忽而不戎,日陈于前,则惊心骇瞩。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.702s