en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
惊世絶俗
Pinyin
jīng shì jué sú
Explanation
Meaning
谓卓绝特异,使世人震动。 宋 苏轼 《王元之画像赞》:“公之所爲,必將驚世絶俗,使斗筲穿窬之流心破膽裂。” 宋 严羽 《答出继叔临安吴景仙书》:“僕之《詩辯》,乃斷千百年公案,誠驚世絶俗之談,至當歸一之論。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s