en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
矙瑕伺隙
Pinyin
kàn xiá sì xì
Explanation
Meaning
窥伺对方空隙。 清 薛福成 《论不勤远略之误》:“數十年來, 中國 不勤遠略之名聞於外洋,各國莫不欲奪我所不争,乘我所不備,矙瑕伺隙,事端遂百出而不窮。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.008s