en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
硁硁之愚
Pinyin
kēng kēng zhī yú
Explanation
Meaning
硁硁:浅陋而又固执的样子。坚持自己看法的谦词。
Context
《论语·宪问》:“子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者,曰:‘有心哉,击磬乎!’既而曰:‘鄙哉!硁硁乎莫己知也,斯已而已矣。’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s