en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
苦口恶石
Pinyin
kǔ kǒu è shí
Explanation
Meaning
《左传·襄公二十三年》:“ 季孫 之愛我,疾疢也; 孟孫 之恶我,藥石也。美疢不如恶石:夫石猶生我,疢之美,其毒滋多。”《韩非子·外储说左上》:“夫良藥苦於口,而智者勸而飲之,知其入而已己疾也;忠言拂於耳,而明主聽之,知其可以致功也。”后因以“苦口恶石”比喻逆耳而中肯有益的规劝。《周书·萧詧传》:“苦口惡石,想勿余隱。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.506s