en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
枯杨生华
Pinyin
kū yáng shēng huá
Explanation
Meaning
《易·大过》:“九五,枯楊生華,老婦得其士夫,無咎,無譽。象曰:‘枯楊生華,何可久也。老婦士夫,亦可醜也。’”后因以比喻好景不长。《汉书·叙传下》:“枯楊生華,曷惟其舊。 横 ( 田横 )雖雄材,伏于海隖。” 颜师古 注引 应劭 曰:“《易》云:‘枯楊生華,暫貴之意也。曷惟其舊,言不能久也。’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s