en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
辨日炎凉
Pinyin
biàn rì yán liáng
Explanation
Meaning
古代传说中辩论太阳离地远近的故事。后以之形容兒童的聪明早慧。
Context
《列子·汤问》:“孔子东游,见两小兒辩斗。问其故,……一兒曰:‘日初出,大如车盖,及日中,则如盘盂:此不为远者小而近者大乎?’一兒曰:‘日初出,沧沧凉凉;及其日中,如探汤:此不为近者热而远者凉乎?’孔子不能决也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s