en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
乐祸不悛
Pinyin
lè huò bù quān
Explanation
Meaning
好为祸患并坚持不改。 宋 苏轼 《论河北京东盗贼状》:“其間凶殘之黨,樂禍不悛,則須敕法以峻刑,誅一以警百。” 清 唐甄 《潜书·远谏》:“其有暴君,終於不省,樂禍不悛,則有如前之所言者。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.939s