en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
梁孟相敬
Pinyin
liáng mèng xiāng jìn
Explanation
Meaning
原指东汉时期梁鸿与妻子孟光相互敬爱。后泛指夫妇相敬。
Context
《后汉书·梁鸿传》:“每归,妻为具食,不敢于鸿前仰视,举案齐眉。伯通察而异之,曰:‘彼佣能使其妻敬之如此,非凡人也。’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.04s