en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
量金买赋
Pinyin
liàng jīn mǎi fù
Explanation
Meaning
指文章价值很高。
Context
汉·司马相如《长门赋》序:“孝武皇帝陈皇后,时得幸,颇妒,别在长门宫,愁闷悲思。闻蜀郡成都司马相如,天下工为文,奉黄金百斤,为相如、文君取酒,因于解悲愁之辞。而相如为文以悟主上,陈皇后复得亲幸。”
Example
汉宫不锁陈皇后,谁肯~来? ◎唐·黄滔《司马长卿》诗
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s