en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
论今说古
Pinyin
lùn jīn shuō gǔ
Explanation
Meaning
从今到古无所不谈,无不评论。
Context
元·张可久《端正好·渔乐》:“人间开口笑樵渔,会谈今论古。”
Example
还有一个道士,妙解章令。又能饮宴,~,无有不知,多解多能,人间皆晓。 ◎《敦煌变文集·叶净能诗》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s