en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
病狂丧心
Pinyin
bìng kuáng sàng xīn
Explanation
Meaning
同“ 喪心病狂 ”。
形容言行昏乱荒谬。《水浒传》第一○一回:“ 蔡京 經體贊元,其子 蔡攸 ,如是覆軍殺將,辱國喪師,今日聖駕未臨時,猶儼然上坐談兵,大言不慚,病狂喪心!” 清 周亮工 《书影》卷一:“公不欲出其門,論中故爲詼語。首云儂竊觀天下之事云云;中間論鬼神處,突曰:如以爲無,則 慧娘 之敲 裴生 之門也, 麗娘 之入 柳生 之室也。撤棘後,則某果已魁,公及閲所爲論,始有病狂喪心之評。” 清 陈天华 《怪哉上海各学堂各报馆之慰问出洋五大臣》:“今於烈士之死,則目爲病狂喪心;於 滿 奴之倖免,則慰之幸之,何其顛倒如是其甚也!”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s