en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
并驱争先
Pinyin
bìng qū zhēng xiān
Explanation
Meaning
指竞争高下。
Context
《三国志·蜀志·关羽传》:“孟起兼资文武,雄烈过人,一世之杰,黥彭之徒,当与益德并驱争先,犹未及髯之绝伦逸群也。”
Example
将来未可知,若已往,则治人者虽然尽力施行过各种麻痹术,也还不能十分奏效,与果蠃~。 ◎鲁迅《坟·春末闲谈》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s