en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
瞒天席地
Pinyin
mán tiān xí dì
Explanation
Meaning
犹言瞒上瞒下,一手遮天,隐蔽真情。 清 洪楝园 《警黄钟》第三出:“説鄰封安然無事,那裏問環球公法,誰是誰非。他瞞天席地,不令主知。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.123s