en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
蛮睫螳轮
Pinyin
mán jié táng lún
Explanation
Meaning
用《庄子·则阳》 蛮 居蜗角、《晏子春秋·外篇下十四》虫巢蚊睫、《庄子·人间世》螳臂当车等寓言故事。比喻幺麽小丑。 清 陈康祺 《郎潜纪闻》卷四:“國初奠定區宇,所剗除諸逆寇,皆嘗竊大號,鑄錢文……蠻睫螳輪,竟非全無大志者。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s