en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
鸟焚鱼烂
Pinyin
niǎo fén yú làn
Explanation
Meaning
指因内乱而覆亡。
Context
《易·旅》:“鸟焚其巢,旅人先笑后号咷。”《公羊传·僖公十九年》:“其言梁亡何?自亡也。其自亡奈何?鱼烂而亡也。”
Example
初则狐假鸱张,自谓骁雄莫敌;旋则~,无非破败而终。 ◎《旧唐书·僖宗记》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.091s