en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
耦俱无猜
Pinyin
ǒu jù wú cāi
Explanation
Meaning
谓双方都无猜疑。《左传·僖公九年》:“公家之利,知無不爲,忠也;送往事居,耦俱無猜,貞也。” 杜预 注:“往,死者;居,生者;耦,兩也。送死事生,兩無疑恨。” 杨伯峻 注:“耦指死者居者,謂兩者於我俱無猜疑。” 清 魏源 《圣武记》卷八:“ 荷蘭 專治市舶,不斂田賦,與流民耦俱無猜。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s