en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
蟠屈缭纠
Pinyin
pán qū liáo jiū
Explanation
Meaning
弯曲缠绕。 梁启超 《中国积弱溯源论》第三节:“不見夫花匠乎?以松柏之健勁,而能蟠屈繚糾之,使如盤、如梯、如牖、如立人、如卧獸、如蟠蛇,何也?自其勾萌莖達之時而戕賊之也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s