en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
皮肤之见
Pinyin
pí fū zhī jiàn
Explanation
Meaning
肤浅的见解。 宋 阮逸 《<文中子>序》:“或有執文昧理,以模範《論語》爲病,此皮膚之見,非心解也。” 金 王若虚 《滹南诗话》卷中:“或言 山谷 所擬勝 東坡 ,此皮膚之見也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s