en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
皮之不存,毛将安傅
Pinyin
pí zhī bù cún máo jiàng ān fù
Explanation
Meaning
皮没有了,毛长在哪里?比喻事物失去了基础,就不能存在。《左传·僖公十四年》:“冬, 秦 饑,使乞糴于 晉 , 晉 人弗與。 慶鄭 曰:‘背施無親,幸災不仁,貪愛不祥,怒鄰不義:四德皆失,何以守國?’ 虢射 曰:‘皮之不存,毛將安傅?’” 杜预 注:“皮,以喻所許 秦 城;毛,以喻糴。言既背 秦 施,爲怨以深,雖與之糴,猶無皮而施毛。” 宋 罗大经 《鹤林玉露》卷五:“今 雲 欲預九錫之慶,乃甘心促壽愈疾以從之,所謂皮之不存,毛將安傅,豈不愚惑之甚哉!”亦作“ 皮之不存,毛將焉附 ”。 姚雪垠 《李自成》第二卷第三二章:“倘若朕的江山不保,你们不是也跟着家破人亡?皮之不存,毛将焉附!”亦省作“ 皮去毛安附 ”。 宋 苏舜钦 《淮上喜雨联句》:“本蹷邦豈寧,皮去毛安附?”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s