en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
平治天下
Pinyin
píng zhì tiān xià
Explanation
Meaning
平:平定;天下:指全中国。治理国家,使天下太平。
Context
《孟子·公孙丑下》:“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”
Example
夫人君之所以能~者,以能居高而听卑耳。 ◎清·无名氏《杜诗言志》卷一
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s