en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
瓶沉簪折
Pinyin
píng chén zān zhé
Explanation
Meaning
瓶沉水底难觅,簪子折断难接。比喻男女分离。
Context
唐白居易《井底引银瓶》诗:“井底引银瓶,银瓶欲上丝绳绝;石上磨玉簪,玉簪欲成中央折。瓶沉簪折知奈何,似妾今朝与君别。”
Example
将谓瓶沉而簪折,岂期璧返而珠还。 ◎《剪灯新话·翠翠传》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s