en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
瓶沈簪折
Pinyin
píng Shěn zān zhé
Explanation
Meaning
谓瓶沉水底难觅,簪断难续。喻男女分离。 唐 白居易 《井底引银瓶》诗:“井底引銀瓶,銀瓶欲上絲繩絶;石上磨玉簪,玉簪欲成中央折。瓶沈簪折知奈何,似妾今朝與君别。”瓶,一本作“ 缾 ”。《剪灯新话·翠翠传》:“將謂瓶沈而簪折,豈期璧返而珠還。”亦省作“ 瓶簪 ”。 宋 柳永 《离别难》词:“算神仙五色靈丹無驗,中路委瓶簪。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s