en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
綦溪利跂
Pinyin
qí xī lì guì
Explanation
Meaning
指故作高深,立异离群。
Context
《苟子·非十二子》:“忍情性,綦溪利跂,苟以分异人为高,不足以合大众,明大分。”王先谦集解:“綦溪,犹言极深耳,利与离同……离世独立,故曰离跂。”一说,綦溪,邪径;利跂,利其歧途而不循正途。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s