en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
箝口侧目
Pinyin
qián kǒu cè mù
Explanation
Meaning
口不敢言,邪目而视。谓敢怒而不敢言。 郑观应 《盛世危言·吏治上》:“上司薦之曰幹員,同僚推之曰能吏,小民之受其魚肉者,雖痛心疾首箝口側目,而無如何也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s