en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
前不见古人,后不见来者
Pinyin
qián bù jiàn gǔ rén hòu bù jiàn lái zhě
Explanation
Meaning
指空前绝后。亦用作讽刺。
Context
唐·陈子昂《登幽州台歌》:“前不见古人,后不见来者。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s