en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
前人种树,后人乘凉
Pinyin
qián rén zhòng shù hòu rén chéng liáng
Explanation
Meaning
比喻前人为后人造福。亦作“前人栽树,后人乘凉”。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s