en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
箝口结舌
Pinyin
qián kǒu jié shé
Explanation
Meaning
闭口不敢发表言论。 宋 司马光 《乞改求谏诏书札子》:“是詔書始於求諫,而終於拒諫也,臣恐天下之士益箝口結舌,非國家之福也。” 明 无名氏 《鸣凤记·二臣哭夏》:“箝口結舌,尚恐禍至,誰敢捨身力救。” 清 昭槤 《啸亭杂录·王述庵书》:“近來州縣所以魚肉諸生,其意蓋在立威,威立而諸生箝口結舌,則庶民何敢出而争控。” 鲁迅 《书信集·致李秉中》:“国内颇纷纭多事,简直无从说起,生人箝口结舌,尚虞祸及,读 明 末稗史,情形庶几近之。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s