en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
潜移默夺
Pinyin
qián yí mò duó
Explanation
Meaning
指不露形迹地改变或取得。
Context
明·归有光《〈洪范〉传》:“然有养之、厚之、节之、教之、不伤之,所不能及者,故必有潜移默夺于冥冥之中。”
Example
想当时纶扉之地~,华亭因不肯归美于人,先文靖亦不以告人也。 ◎清·严有禧《漱华随笔·先文靖》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s