en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
秦女楚珠
Pinyin
qín nǚ chǔ zhū
Explanation
Meaning
比喻次要的东西胜过主要的东西。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·议对》:“昔 秦 女嫁 晉 ,從文衣之媵, 晉 人貴媵而賤女; 楚 珠鬻 鄭 ,爲薰桂之櫝, 鄭 人買櫝而還珠。若文浮於理,末勝其本,則 秦 女 楚 珠,復在於兹矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.024s