en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
劝善惩恶
Pinyin
quàn shàn chéng è
Explanation
Meaning
劝:勉励;惩:责罚。惩罚坏人,奖励好人。
Context
《左传·成公四十年》:“《春秋》之称,微而显,志而晦,婉而成章,尽而不污,惩恶而劝善,非圣人谁能修之。”
Example
其于~之意,片言只字之奇,或可取焉。 ◎明·赵弼《效颦集后序》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.843s