en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
犬兔俱毙
Pinyin
quān tù jǜ bì
Explanation
Meaning
比喻双方同归于尽。
Context
《战国策·齐策三》:“韩子卢者,天下之疾犬也;东郭逡者,海内之狡兔也。韩子卢逐东郭逡,环山者三,腾山者五,兔极于前,犬废于后,犬兔俱罢,各死其处。田父见之,无劳倦之苦而擅其功。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s