en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
人非圣贤,孰能无过
Pinyin
rén fēi shèng xián shú néng wú guò
Explanation
Meaning
旧时指一般人犯错误是难免的。
Context
《左传·宣公二年》:“人谁无过,过而能改,善莫大焉。”
Antonyms
十全十美
Grammar
复句式;作分句;用于劝诫人
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s