en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
仁民爱物
Pinyin
rén mín ài wù
Explanation
Meaning
仁:仁爱。对人亲善,进而对生物爱护。旧指官吏仁爱贤能。
Context
《孟子·尽心上》:“君子之于物也,爱人而弗仁;于民也,仁之而弗亲,亲亲而仁民,仁民而爱物。”
Example
至于畏天事神,~之际,未尝有须臾懈也。 ◎宋·曾巩《移沧州过阙上殿札子》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s