en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
日久月深
Pinyin
rì jiǔ yuè shēn
Explanation
Meaning
深:长久。指时间长久。
Context
《魏书·萧宝夤传》:“又在京之官,积年一考……虽当时文簿,记其殿最,日久月深,驳落都尽,人有去留,谁复掌其勤堕?”
Example
若坐想存神,志羸气惫,纵使宣明口势,吐纳开张,皆须~,倦于赊阔。 ◎宋·张君房《云笈七签》六十
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s