en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
三谏之义
Pinyin
sān jiàn zhī yì
Explanation
Meaning
指事君之正道。
Context
《公羊传·庄公二十四年》:“戎将侵曹,曹羁谏曰:‘戎众以无义,君请勿自敌也。’曹伯曰:‘不可。’三谏不从,遂去之,故君子以为得君臣之义也。”何休注引孔子曰:“所谓大臣者以道事君,不可则止,此之谓也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s