en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
三个臭皮匠,赛过诸葛亮
Pinyin
sān gè chòu pí jiàng sài guò zhū gě liàng
Explanation
Meaning
比喻人多智慧多,有事请经过大家商量,就能商量出一个好办法来。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s