en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
三十年河东,三十年河西
Pinyin
sān shí nián hé dōng sān shí nián hé xī
Explanation
Meaning
三十年前风水在河的东面,而三十年后却在河的西面。比喻世事变化,盛衰无常。
Context
清·吴敬梓《儒林外史》第四十六回:“大先生,‘三十年河东,三十年河西’!就像三十年前,你二位府上何等优势,我是亲眼看见的。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s