en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
三夫之言
Pinyin
sān fū zhī yán
Explanation
Meaning
泛指经过多人传播的流言。
Context
《战国策·秦策二》:“昔者曾子处费,费人有与曾子同名族者而杀人,人告曾子母曰:‘曾参杀人。’曾子母曰:‘吾子不杀人。’织自若。有顷焉,人又曰:‘曾参杀人。’其母尚织自若。顷之,一人又告之曰:‘曾参杀人。’其母惧……”
Example
海内不知其过,众庶未闻其毁,卒遇~,横被诬罔之谗,家属杜门,葬不归墓,怨隙并兴,宗亲怖栗。 ◎《后汉书·马援传》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.433s