en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
三百瓮虀
Pinyin
sān bǎi wèng jī
Explanation
Meaning
指长期以咸菜度日,生活清贫。虀,咸菜。三百瓮,极言其多,一时吃不完。 宋 赵与虤 《娱书堂诗话》卷上:“舊傳一貧士死,見陰吏,爲言‘當再生,汝有三百甕虀禄未盡。’ 陸放翁 《病愈》絶句云:‘鏡中無復舊朱顔,一笑衰翁乃爾頑。三百甕虀消未盡,不知更著幾年還?’戲用此事。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s