en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
上无片瓦,下无插针之地
Pinyin
shàng wú piàn wǎ xià wú chā zhēn zhī dì
Explanation
Meaning
头顶上没有一片瓦,肢底下没有插针的地方。形容一无所有,贫困到了极点。
Context
宋·释道原《景德传灯录》卷二十:“上无片瓦,下无卓锥,学人向什么处立?”
Example
贫农们不怕失掉什么。他们中间有很多人,确实是“~”,他们有什么不进农会? ◎毛泽东《湖南农民运动考察报告》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s