en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
赦事诛意
Pinyin
shè shì zhū yì
Explanation
Meaning
谓不问其实际行动而但推究其居心以定罪责。《後汉书·霍谞传》:“《春秋》之義,原情定過,赦事誅意,故 許止 雖弑君而不罪, 趙盾 以縱賊而見書。” 李贤 注:“﹝《公羊傳》﹞曰:‘ 晉 史書 趙盾 弑其君。 趙盾 曰:“天乎無辜,吾不弑君。”太史曰:“爾爲仁爲義,人弑爾君而不討賊,此非弑君如何?”’此赦事誅意也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s