en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
慎始敬终
Pinyin
shèn shǐ jìng zhōng
Explanation
Meaning
敬:慎。自始自终都谨慎。
Context
《礼记·表记》:“子曰:事君慎始而敬终。”汉·贾谊《新书·胎教》:“易曰:‘正其本而万物理,失之毫厘,差以千里,故君子慎始。’春秋之元,诗之关雎,礼之冠婚,易之乾坤,皆慎始敬终云尔。”
Example
忧懈怠则思慎始而敬终。 ◎唐·魏征《谏太宗十思疏》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s