en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
十浆五馈
Pinyin
shí jiāng wǔ kuì
Explanation
Meaning
十家卖浆者之中有五家争先送来。本指卖浆者争利,后用以比喻争相设宴款待。
Context
典出《列子·黄帝》:“子列子之齐,中道而反,遇伯昏瞀人。伯昏瞀人曰:‘奚方而反?’曰:‘吾惊焉。’‘恶乎惊?’‘吾食于十浆,而五浆先馈。’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s