en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
矢在弦上,不得不发
Pinyin
shǐ zài xián shàng bù dé bù fā
Explanation
Meaning
比喻事情到了不得不做或有话非说不可的时刻。《太平御览》卷五九七引 晋 王沈 《魏书》:“ 陳琳 作檄,草成,呈 太祖 。 太祖 先苦頭風,是日疾發,卧讀 琳 所作,翕然而起,曰:‘此愈我疾病。’ 太祖 平 鄴 ,謂 陳琳 曰:‘君昔爲 本初 作檄書,但罪孤而已,何乃上及父祖乎!’ 琳 謝曰:‘矢在弦上,不得不發。’ 太祖 愛其才,不咎。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s