en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
矢口猖言
Pinyin
shǐ kǒu chāng yán
Explanation
Meaning
犹言信口胡说。 清 魏源 《<书古微>序》:“ 安國 佚書較 伏生 更多三十篇,不止十六,何以 史遷 問故,不傳一字,而 衛 、 賈 、 馬 、 鄭 傳古文者,即十六篇亦不傳一字乎?矢口猖言,不顧其後,其不可信者二。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.069s