en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
使酒骂座
Pinyin
shǐ jiǔ mà zuò
Explanation
Meaning
称在酒宴上借酒使性、辱骂同席的人。
Context
汉灌夫为人刚直不阿,好使酒。一日,与魏其侯窦婴共赴丞相田蚡宴。夫怒蚡傲慢无礼,遂借行酒之机指临汝侯灌贤而骂之,其意实在蚡。蚡乃劾夫骂坐不敬。事见《史记·魏其武安侯列传》。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s