en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
守约施博
Pinyin
shǒu yuē shī bó
Explanation
Meaning
谓所操者简易而施与者广大。语本《孟子·尽心下》:“言近而指遠者,善言也;守約而施博者,善道也。” 明 李贽 《答耿司寇书》:“所謂本亂而求末之治,無是理也。故曰‘壹是皆以修身爲本’。此正脈也,此至易至簡之學,守約施博之道。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s