en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
束装盗金
Pinyin
shù zhuāng dào jīn
Explanation
Meaning
指无端见疑。
Context
《汉书·直不疑传》:“其同舍有告归,误持其同舍郎金去。已而同舍郎觉,亡意不疑,不疑谢有之,买金偿。后告归者至而归金,亡金郎大惭,以此称为长者。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.008s