en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
束发封帛
Pinyin
shù fā fēng bó
Explanation
Meaning
指妇女忠贞不渝。
Context
《新唐书·列女传·贾直言妻董》:“直言坐事。贬岭南,以妻少,乃诀曰:‘生死不可期,吾去,可亟嫁,无须也。’董不答,引绳束发,封以帛,使直言署,曰:‘非君手不解。’直言贬二十年乃还,署帛宛然。乃汤沐,发堕无馀。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s